Algemene voorwaarden

Culinair Vleghels stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zijzich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.
 
Artikel 1: Geldigheid van deze1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten totverhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Culinair Vleghels, gevestigd te Bergen op Zoom, hierna te noemen Culinair Vleghels.1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Culinair Vleghels opdracht geeft tot verhuur, hetverlenen van diensten en/of het leveren van goederen.1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.1e Op overeenkomsten aangegaan door Culinair Vleghels zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 
Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten .2a Alle aanbiedingen van Culinair Vleghels zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Culinair Vleghels van een opdracht, dan wel zodra Culinair Vleghels is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is eenovereenkomst tot stand gekomen.
 
Artikel 3: Prijzen.3a Indien na de tot standkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Culinair Vleghels gerechtigd de prijs dien overeenkomstig aan te passen.3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief overheidsheffingen.
 
Artikel 4: Annuleringen.Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtge vergehouden aan Culinair Vleghels alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag,provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Culinair Vleghels op vergoeding van winstderving en overige schade.
 
Artikel 5: Betaling 5a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Culinair Vleghels.5b Culinair Vleghels is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom.5c Opdrachtgever is gehouden facturen van Culinair Vleghels te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen voor particulieren en 14 dagen voor bedrijven. Indien de opdrachtgever niet binnenbedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Artikel 6: Verplichtingen van een huurder 6a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Culinair Vleghels.6b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijkeverzekeringen.
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 7a Culinair Vleghels is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwegeopdrachtgever te werk zijn gesteld;- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;- handelingen of nalatigheid van Culinair Vleghels, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.7b Culinair Vleghels is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- ofwinstderving, verlies van data, e.d.7c Culinair Vleghels is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.7d Culinair Vleghels is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Culinair Vleghels onder zich heeft.
 
Artikel 8: Ontbinding Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Culinair Vleghels gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Culinair Vleghels het rechtzonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Culinair Vleghels, zonder dat Culinair Vleghels tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Culinair Vleghels ten laste van de opdrachtgever heeft ofkrijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.
 
Artikel 9: Uitbesteding werk aan derden9a Culinair Vleghels is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Culinair Vleghels aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Culinair Vleghels met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 
Artikel 10: Diensten op locatie.10a Ingeval Culinair Vleghels diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover ditvoor de uitvoering van de diensten nodig is - ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie,water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten. Tevens stelt opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBOvoorzieningen.10b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.10c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijkevoorschriften.10d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik,riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Kersbergen te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 
Artikel 11: Overmacht. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade,bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bij omgevallen vrachtauto's, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en anderenatuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring ofandere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Culinair Vleghels.
 
Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht.Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Culinair Vleghels en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houdenmet de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Breda.
 
Artikel 13: Gedeeltelijke ongeldigheid.1. Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Culinair Vleghelsen koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijnen zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.